Skärsjöhäst

NATURUPPLEVELSER I NORRA SMÅLAND


Boka din upplevelse

Boka din tur med häst och vagn redan idag!
Lämnar en förfrågan om tid nedan, ring oss på 073-702 72 19 eller skriv ett mail.

Din bokning är bindande så fort du har fått en bokningsbekräftelse av Skärsjöhäst, muntligt eller skriftligt.


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOKNING AV TURER MED SKÄRSJÖHÄST

Dessa allmänna villkor gäller mellan parterna vid bokning av turer eller andra arrangemang hos Skärsjöhäst.

1. Definitioner
Ett arrangemang är när Skärsjöhäst tillhandahåller tjänster i form av körning med häst och vagn, ridning eller utbildning, med eller utan tilläggstjänster och/eller förtäring. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Beställningsvärde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare, och priset för särskilt beställda tjänster.
2. Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Skriftliga beställningar ska bekräftas av Skärsjöhäst skriftligt.
3. Förskott
Ett förskott kan betalas efter eller vid beställningstillfället. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för Skärsjöhäst.
4. Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilda önskemål gällande förtäring, guidning, paket eller andra tilläggstjänster ska det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.
5. Avbeställning
Avbeställning kan ske muntligt eller skriftligt. Vid avbeställning senare än en vecka före arrangemangets första dag ska beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av beställningsvärdet. Procentsatserna av beställningsvärdet är

  • 0 % vid avbokning minst en vecka innan arrangemangets första dag,
  • 50 % vid avbokning senare än en vecka före arrangemangets första dag,
  • 100 % vid avbokning vid arrangemangets första dag.

Vi avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.
6. Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av Skärsjöhäst. Betalning ska ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren betala inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har Skärsjöhäst rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.
7. Reservation för prisändringar
a) Om leverantören vill reservera sig för prisändringar ska leverantören tydligt ange detta i sin bekräftelse av mottagandet av beställningen.
b) Skärsjöhäst ska omgående informera beställaren när pristillägg sker.
8. Större makter
Utomordentliga händelser och väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Skärsjöhästs kontroll berättigar Skärsjöhäst att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Skärsjöhäst ansvarar inte för rådande väderförhållanden vid arrangemang. Så länge väderförhållanden inte utgör någon livsfara eller riskerar att skada är vädret inget skäl att häva avtalet.
9. Ansvar för egendom eller vållande av skada
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som medföljer på arrangemang. Skulle det visa sig att Skärsjöhäst eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar Skärsjöhäst för den förkomna eller skadade egendomen. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar Skärsjöhäst.
10. Försäkring
Alla kunder av Skärsjöhäst är olycksfallförsäkrade via ett av Skärsjöhäst valt försäkringsbolag.
11. Länkar på webbplatsen www.skarsjohast.se
Webbplatsen www.skarsjohast.se och dess innehåll ägs upphovsrättsligt av Skärsjöhäst. Skärsjöhäst ansvarar inte för innehåll på webbsidor som denna webbplats länkar till.
12. Giltighet
Gäller fr.o.m. 2021-06-15